Köpvillkor

Om du har frågor om villkoren nedan vänligen kontakta oss på: 0707-309746  innan du beställer.

Följande villkor är kopplade till våra tjänster av container och hämtning av byggavfall med Roma Miljö.

Allmänna villkor

 1. Roma Miljö (juridiskt namn Miljö i Roma AB) är registrerad insamlare av avfall och godkänd av Region Gotland som avfallsentreprenör. Vi samlar in, transporterar, tippar och rapporterar omhändertaget avfall enligt gällande bestämmelser.
 2. Roma Miljö hanterar inte farligt avfall där särskilt tillstånd krävs.
 3. Det är kundens ansvar att följa de skriftliga instruktionerna som medföljer Roma Miljös containrar avseende placering och innehåll i containern. Det är kundens ansvar att tillse att container fylls på korrekt sätt och vilka möjliga avfallstyper som kan hanteras, kunden är ansvarig för innehållet i containern, samt att container kan placeras på tänkt plats.
 4. Om insamling kräver att Roma Miljö kör upp privat mark eller väg är det kundens ansvar att underlaget tål fordonets/containerns vikt.

Villkor vid köp av Roma Miljös produkter och tjänster

Villkor vid beställning av hämtning gäller Returbagens köpvillkor, se www.returbagen.nu/kopvillkor.

Villkor vid beställning av container

 1. Det är kundens ansvar att vid avtalad leverans och upphämtning av container måste ett område om 3m bredd och 13m längd vara fritt. Om inte åkaren, ansvarig under Roma Miljö, kan leverera/hämta containern faktureras för uppdrag enligt gällande prislista.
 2. Det är kundens ansvar att containern inte överfylls eller viktmässigt överlastas enligt information som finns på www.romamiljo.se. En för tung container kan inte lastas på lastbil, ej heller framföras på väg enligt gällande föreskrifter. Alla kostnader som uppstår i samband med överfylld eller för tung container betalas av kunden.
 3. Alla prisuppgifter för leverans, tömning, hemtagning av container är exklusive behandlingsavgift för avfallet (fraktion). Fraktionspriser för behandling av avfallet kan erhållas av på www.romamiljo.se. Innehållet i en container är uteslutande kundens ansvar tills upphämtning sker. Roma Miljö eller mottagningsstation kan i förekommande fall omklassa avfallslasset utan särskild underrättelse därom och debitera enligt gällande prislista.
 4. Om icke angiven fraktion påträffas i avfallet, är det Roma Milös rätt att omklassa avfallet och debitera enligt gällande prislista, alternativt påföra särskilda avgifter för det främmande avfallet.
 5. Farligt avfall får aldrig läggas i en container. Vad som avses med farligt avfall finns angivet i lagar och regler, en källa (vi garanterar dock inte att den är heltäckande) för inhämtning av information om farligt avfall är http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.HTM#B1. Läs även under Sorteringsguide.
 6. Jord och schaktmassor: Förorenad (kontaminerad) jord/schaktmassor hanteras genom separat beställning mot tilläggsavgifter. Är din jord/schaktmassa förorenad måste detta anges. Stickprov kan förekomma, om jord/schaktmassor visar sig vara förorenade tillkommer extra hanteringskostnader och särskilda avgifter.
 7. Roma Miljö friskriver sig från allt ansvar för eventuella merkostnader hos kund vid leverans/hämtning av container som, oavsett anledning, inte utförs enligt beställning.
 8. Om en container åverkas genom brand, klotter eller annan skadegörelse, eller att den försvinner genom stöld, debiteras kund kostnaden, såvida inte en försäkring tecknats vid beställningen. Observera att denna försäkringen inte täcker själva innehållet i containern, ej heller risken att otillbörligt avfall ertappas i containern.

Priser och leveransvillkor

 1. Priser finns på www.romamiljo.se/prislista.
 2. Normal utförandetid (container och säckhämtning) är vardagar kl 7-16. Om annan tid önskas, kontakta kundtjänst.
 3. Angivna utförande- och leveranstider är inte garanterade men vi gör vårt yttersta för att dessa ska hållas. Roma Miljö friskriver sig från allt ansvar avseende angivna tider om dessa inte hålls.

Betalningsvillkor

 1. Betalning sker mot faktura. Fakturor mejlas med 15 dagars betaltid. Önskas pappersfaktura skickad per post tillkommer 50 kr ex moms.
 2. Försenad betalning eller inkasso-ärenden överlåtes till Svea Ekonomi/Inkasso. De avgifter detta medför påförs kravet på kund.

Avbokning

 1. Avbeställning av tjänst minst 24 timmar (på arbetsdag) före beställt utförande kan ske utan kostnad. Avbeställning efter 24 timmar debiteras enligt prislista.

Information

 • Roma Miljös Kundtjänst är öppen måndag-fredag mellan kl. 7-16 på telefon 0498-28 70 00 och info@romamiljo.se.

Företagsinformation:

Miljö i Roma AB
Orgnr: 556984-4979
Lokstallsgatan 8
622 54 Romakloster

Hantering av personuppgifter

Lagring av personuppgifter sker enligt Lagen om Personuppgifter, PuL. All kundinformation lagras endast för användning inom Roma Miljö AB och företagets samarbetspartners och säljs/överlåtes aldrig till annan tredje part.